Tag Archives: ciech

Akcja wsparcia bibliotek z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Kulczyk Foundation, CIECH Sarzyna oraz Zaczytani.org uroczyście podsumowali akcję wsparcia bibliotek z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

indeks28 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie przedstawiciele Kulczyk Foundation, CIECH Sarzyna oraz Zaczytani.org uroczyście podsumowali akcję przekazania dziecięcych mebli bibliotecznych oraz książek dla bibliotek z Miasta i Gminy. Jak zgodnie podkreślali organizatorzy wydarzenia, jego największym sukcesem jest realna poprawa zbiorów i infrastruktury lokalnych bibliotek.

Zbiórka książek dla lokalnych bibliotek trwała od miesiąca i była skierowana do wszystkich mieszkańców. Specjalne kartony opatrzone logo Zaczytani.org rozmieszczone były w wybranych punktach na terenie Miasta i Gminy. Odbiorcami pozyskanych tą drogą książek będą placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy. Celem akcji było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży idei czytania, wzbogacenie zbiorów lokalnych bibliotek oraz podkreślenie ich ważnej funkcji w procesie kształcenia najmłodszych. Zbiórka stała się także doskonałą okazją do przejrzenia domowych biblioteczek i pozbycia się niepotrzebnych książek i tym samym dania im drugiego życia.

Najważniejszym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie ogłoszonego 9 kwietnia br. konkursu plastycznego dla dzieci „Zaczytana Sowa z Nowej Sarzyny”, którego przedmiotem było stworzenie wizerunku sowy. Jego laureatami zostali: Karolina Wiatr (klasa II, miejscowość Jelna), Aleksandra Kostek (klasa VI, Sarzyna), Kacper Siuzadak (lat 4, Nowa Sarzyna). Prace konkursowe, które cechowała niezwykła kreatywność najmłodszych mieszkańców Nowej Sarzyny, oceniło Jury pod przewodnictwem Prezes Zarządu Kulczyk Foundation, Dominiki Kulczyk. W skład komisji weszli również: Proboszcz w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie ks. Kazimierz Kawa, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna Andrzej Kopeć, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Stanisław Kurlej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul. Wszystkie prace konkursowe można było zobaczyć na specjalnej wystawie zorganizowanej w Ośrodku Kultury.

– Z dzieciństwa pamiętam magię tego wyjątkowego miejsca, jakim jest biblioteka. Cieszę się niezmiernie, że dzięki wsparciu CIECH Sarzyna placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy Nowa Sarzyna otrzymają nowe meble biblioteczne oraz dodatkowe książki, bo życie w przyjaźni z książką daje, jak napisał Umberto Eco „podwójne życie”. – powiedziała Dominika Kulczyk, Prezes Zarządu Kulczyk Foundation.

Zorganizowanie akcji było możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu CIECH Sarzyna. Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi lokalnych społeczności jest elementem filozofii całej Grupy CIECH, której częścią jest CIECH Sarzyna.

– CIECH Sarzyna to zakład obecny w życiu lokalnej społeczności od prawie 80 lat. Jesteśmy ważną częścią życia Nowej Sarzyny. Cieszymy się, że tą akcją przyczynimy się do popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i pokażemy jak ciekawe i rozwojowe może być spędzanie wolnego czasu z książką.– powiedział Andrzej Kopeć, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Organika-Sarzyna uruchamia rozbudowaną instalację do produkcji nasyconych żywic poliestrowych

Organika-Sarzyna, spółka z Grupy Chemicznej Ciech, uruchomiła dzisiaj uroczyście rozbudowaną instalację do produkcji nasyconych żywic poliestrowych (ang. Saturated Polyester Resin – SPR). Wybudowana kosztem prawie 12 mln złotych nowa linia pozwoli na zwiększenie produkcji tego asortymentu o 100 procent – do 12 tysięcy ton produktu rocznie.

ciech organika

Produkty z rozbudowanej instalacji posłużą głównie do zaopatrzenia firm wytwarzających farby proszkowe, dla których są głównym surowcem. Podwojenie ilości produkowanych żywic pozwoli na pełniejsze zaspokojenie potrzeb dotychczasowych klientów, pozyskanie nowych oraz poważne umocnienie pozycji Organiki-Sarzyna na rynkach, na których operuje.

– Z całą mocą należy podkreślić, że restrukturyzacja to nie tylko zmiany organizacyjne czy cięcie kosztów. Oznacza również rozwój, czego dowodem jest rozbudowana instalacja SPR. Nigdy nie ulegało dla mnie wątpliwości, że aby planować funkcjonowanie wiele lat naprzód, należy inwestować w nowe moce przerobowe. Jest to również niezbędny warunek skutecznej konkurencji na wolnym rynku w czasie kryzysu – powiedział Andrzej Kopeć, prezes zarządu Organiki-Sarzyna.

Dzięki rozbudowanej instalacji SPR Spółka będzie mogła w znaczący sposób zwiększyć dostawy na terenie całej Europy, ale również Turcji czy w krajach na wschód od Polski.

– Organika-Sarzyna pozostaje istotnym elementem Grupy Chemicznej Ciech, planujemy wspólną przyszłość na wiele nadchodzących lat. Jest też punktem wyjścia do budowy naszego segmentu organicznego. Cieszę się, że decyzje inwestycyjne, jak ta dotycząca rozbudowy instalacji SPR, podejmowane w najtrudniejszych dla całego Ciechu chwilach teraz wydają owoce, które służą umacnianiu i rozbudowywaniu naszej pozycji rynkowej – stwierdził Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech.
Zatwierdzenie inwestycji do realizacji miało miejsce 27 września 2013 r. a etap prac montażowych zakończył się 31 sierpnia 2014. Całkowity budżet tego projektu wyniósł 11.660 tys. złotych.

Ciech S.A.

Zarząd Spółki Organika-Sarzyna porozumiał się ze związkami zawodowymi

ip

Informacja rzecznika Grupy Chemicznej Ciech

Przekazujemy do wiadomości naszych czytelników informację prasową, przekazaną przez pana Macieja Powroźnika, rzecznika Grupy Chemicznej Ciech.

 

1_
2

Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

Nowa Sarzyna, dnia 17.08.2012 r.

 
P. Kurlej Stanisław

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie

 
Szanowny Panie Przewodniczący
 
Związki Zawodowe działające w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. (dalej zwana Spółka) zwracają się z uprzejmą prośbą o podjęcie stanowiska przez Radę Miasta i Gminy skierowanego do najwyższych władz państwowych (Premier ,Minister Skarbu) domagającego się zaniechania przez Ciech S.A. planowanych zmian organizacyjnych polegających na przejęciu przez Ciech S.A. sprzedaży wszystkich produktów  Spółki oraz przejęciu pracowników Spółki z działów niezwiązanych ściśle z produkcją.

Związki Zawodowe powzięły informacje o planowanym przez Ciech S.A. przejęciu sprzedaży żywic poliestrowych oraz środków ochrony roślin produkowanych przez Spółkę. W zawartym przez Związki Zawodowe oraz Ciech S.A. Pakiecie Gwarancji Socjalnych stanowiącym integralną część umowy sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. Ciech S.A. zobowiązała się, iż Spółka nie będzie przenosić żadnej swojej głównej dotychczasowej działalności poza teren Nowej Sarzyny. Umowa sprzedaży akcji w części Definicje i Interpretacja wprowadza definicję Podstawowej Działalności Spółki, która oznacza następujące rodzaje działalności: produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, żywic poliestrowych oraz epoksydów. Podkreślić należy, iż bezprawne przejęcie przez Ciech S.A. sprzedaży żywic epoksydowych w 2008 roku doprowadziło do pogorszenia się rentowności wyrobów i może skutkować likwidacją tej działalności Spółki.

Równocześnie Ciech S.A. planuje daleko idące zmiany organizacyjne, które doprowadzą do obejścia Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy gwarantujących zwalnianym pracownikom wysokie odszkodowania. Ciech S.A. ogłosił rekrutację w grupie kapitałowej na podjęcie zatrudnienia w Ciech S.A. Rekrutacja obejmuje pracowników księgowości, kadr i płac, działów innowacji i rozwoju, ochrony środowiska, zakupów, inwestycji, energetyki, prawnych, organizacji i nadzoru właścicielskiego, logistyki, kontrolingu, audytu, w przyszłości dotyczyć to będzie również działów marketingu
i sprzedaży oraz IT. Ciech S.A. nie poinformował o warunkach zatrudnienia, np. wynagrodzeniu, czy rodzaju umów o pracę.

Powyższe działania powodują zagrożenie interesów pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. (brak zapewnienia kontynuacji zatrudnienia i wypłaty odszkodowań określonych w Pakiecie Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce) oraz skutkują przeniesieniem głównej działalności Spółki poza teren Nowej Sarzyny w rozumieniu rozdz. III ust. 2 Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz umowy sprzedaży akcji, co stanowi naruszenie postanowienia ust. 2 w rozdz. III Pakietu.

Pisma kierowane przez Związki Zawodowe (ostatnie z dnia 22.06.2012 r.) do Ciech S.A. wzywające do przestrzegania Pakietu Gwarancji Socjalnych pozostają bez odpowiedzi.

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. mają istotne znaczenie dla lokalnego rynku pracy (zatrudniają około 700 osób) oraz zapewniają przychody podmiotom z nimi współpracującym. W województwie podkarpackim trudno znaleźć zatrudnienie, dlatego tak duża firma jaką są Zakłady w Nowej Sarzynie powinna być rozwijana dla dobra społecznego, a nie zamieniana w zakład wyłącznie produkcyjny.

Z poważaniem

Przewodniczący                                             Przewodniczący

Międzyzakładowego NZSS                           KM NSZZ SOLIDARNOŚĆ

            Tadeusz Woś                                                  Alfred Ryś

Pismo związkowców do Marszałka woj. Podkarpackiego

Nowa Sarzyna, dnia 30.07.2012
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Szanowny Panie Marszałku,

Związki zawodowe działające w Zakładach Chemicznych “Organika-Sarzyna” S.A. (dalej zwana Spółka) zwracają się z uprzejmą prośbą o interwencję u Ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A. (dalej “Spółka”) oraz jej pracowników, w szczególności w celu zaniechania przez Ciech S.A. planowanych zmian organizacyjnych polegających na przejęciu przez Ciech S.A. sprzedaży wszystkich produktów Spółki oraz przejęciu pracowników Spółki z działów niezwiązanych ściśle z produkcją.

Związki powzięły informacje o planowanym przez Ciech S.A. przejęciu sprzedaży żywic poliestrowych oraz środków ochrony roślin produkowanych przez Spółkę. W zawartym przez związki zawodowe oraz Ciech S.A. Pakiecie Gwarancji Socjalnych stanowiącym integralną część umowy sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych “Organika-Sarzyna” S.A. Ciech S.A. zobowiązała się, iż Spółka nie będzie przenosić żadnej swojej głównej dotychczasowej działalności poza teren Nowej Sarzyny. Umowa sprzedaży akcji w części Definicje i Interpretacja wprowadza definicję Podstawowej Działalności Spółki, która oznacza następujące rodzaje działalności: produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, żywic poliestrowych oraz epoksydów.

Równocześnie Ciech S.A. planuje daleko idące zmiany organizacyjne, które doprowadzą do obejścia Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy gwarantujących zwalnianym pracownikom wysokie odszkodowania. Ciech S.A. ogłosił rekrutację w grupie kapitałowej na podjęcie zatrudnienia w Ciech S.A. Rekrutacja obejmuje pracowników księgowości, kadr i płac, działów innowacji i rozwoju, ochrony środowiska, zakupów, inwestycji, energetyki, prawnych, organizacji i nadzoru właścicielskiego, logistyki, kontrolingu, audytu, w przyszłości dotyczyć to będzie również działów marketingu i sprzedaży oraz IT. Ciech S.A. nie poinformował o warunkach zatrudnienia, np. wynagrodzeniu, czy rodzaju umów o pracę.

Powyższe działania powodują zagrożenie interesów pracowników Zakładów Chemicznych “Organika-Sarzyna” S.A. (brak zapewnienia kontynuacji zatrudnienia i wypłaty odszkodowań określonych w Pakiecie Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce) oraz skutkują przeniesieniem głównej działalności Spółki poza teren Nowej Sarzyny w rozumieniu rozdz. III ust. 2 Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz umowy sprzedaży akcji, co stanowi naruszenie postanowienia ust. 2 w rozdz. III Pakietu.

Pisma kierowane przez związki zawodowe (ostatnie z dnia 22.06.2012 r.) do Ciech S.A. wzywające do przestrzegania Pakietu Gwarancji Socjalnych pozostają bez odpowiedzi.
Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A. mają istotne znaczenie dla lokalnego rynku pracy (zatrudniają około 700 osób) oraz zapewniają przychody podmiotom z nimi współpracującym. W województwie podkarpackim trudno znaleźć zatrudnienie, dlatego tak duża firma jaką są Zakłady w Nowej Sarzynie powinna być rozwijana dla dobra społecznego, a nie zamieniana w zakład wyłącznie produkcyjny.

źródło: http://www.bzz.sarzyna.org/